PIJEME V BESKYDECH ČISTOU VODU?I tato důležitá otázka padla na jednání s paní starostkou Evou Tořovou (starostka pro Obec Staré Hamry) a paní inženýrkou Evou Orszulikovou, která se dlouhodobě věnuje posuzování rizik systémů zásobování pitnou vodou.
Dobrou zprávou je, že se pitné vody z kohoutku, která se k nám dostává z vodní nádrže Šance, nemusíme bát. Kvalita této vody je pečlivě sledována a proces její výroby je odborně řízený.
Hlavním bodem schůzky však byla diskuze o možných a reálně hrozících rizicích spojených s projížděním těžké nákladní dopravy v těsné blízkosti zdroje pitné vody – vodní nádrže Šance.
Zmiňovaná rizika spočívají zejména v produkci polycyklických aromatických uhlovodíků unikajících do prostředí ze zdrojů v dopravě. Tyto látky jsou totiž mj. i součástí asfaltu, nafty a dalších pohonných hmot, pneumatik atd. a do vodního prostředí jsou transportovány atmosférickou depozicí, a to prostřednictvím srážek, splachů z komunikací nebo spadem prachových částic, na které bývají často vázány.
V této souvislosti jsem si vyžádala také stanovisko Povodí Odry, s.p., které tato rizika potvrzuje a nadto uvádí, že: „nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel přepravujících závadné látky (např. pohonné hmoty, chemikálie apod.) a jejich potenciální havárie nebo jiná neočekávaná mimořádná událost v povodí vodárenské nádrže nebo jejích přítoků představuje závažné riziko úniku nebezpečných prioritních látek do vody, znehodnocení toho významného vodárenského zdroje a omezení dodávek pitné vody do cca 60-ti měst a obcí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, Opavsku, Ostravsku a také v příhraniční části Polska.“
V úsilí o zajištění celoročního zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy do CHKO Beskydy, kde se náš zdroj pitné vody Vodní Nádrž Šance nachází, nepolevujeme a spolu s podporou více než 50 zástupců frýdecko-místeckých obcí stále věříme, že se náš cíl podaří po dokončení obchvatů Frýdku-Místku a Třince zrealizovat.

Další příspěvky

Vydávání výjimek při vydávání „časově omezeného povolení“ pro překročení limitů hluku a vibrací
Mnoho obcí zatěžuje neúměrný hluk... často jen krátkodobě, avšak někdy i měsíce či dlouhá léta! Hluk přitom kvalitu našich životů velmi silně ovlivňuje a podle Světové zdravotnické organizace je dokonce jedním z nejvýznamnějších environmentálních rizik pro zdraví. Na posledním plénu Senátu Parlamentu ČR jsem proto obhajovala právo obcí na včasnou informovanost o vydávání časově omezeného povolení pro překročení limitů hluku a vibrací.
Hostem v TV Polar
S panem redaktorem Lukášem Zavadilem z TV Polar jsme si povídali o událostech uplynulého roku a prozradila jsem i některé pracovní plány pro rok letošní. Děkuji za rozhovor a za pozvání!
Výroční zpravodaj Heleny Pešatové
Dovolte mi popřát Vám do nového roku hodně štěstí a zdraví a hlavně, ať je rok 2023 rokem moudrých rozhodnutí a dobrých zpráv! Ke konci roku můžete nahlédnout do mého výročního zpravodaje, kde si dovoluji připomenout několik vybraných činností ze svého pracovního života. Druhý rok v Senátu byl plný zajímavých událostí a spoluprací. Všem svým kolegům děkuji za spolupráci!

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.